Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený zákazníku a uživateli webových stránek,

pokud jste si zakoupil nebo plánujete zakoupit zájezd u společnosti CK Hrdlička s.r.o., dovolujeme si Vás zde informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1.            Kdo spravuje osobní údaje zákazníků a uživatelů webu www.ckhrdlicka.cz?

Správcem osobních údajů je CK Hrdlička s.r.o.

2.            Jak lze správce osobních údajů kontaktovat?

CK Hrdlička s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese

 

CK Hrdlička s.r.o.

Partzyzánská 822/16, Lobzy

312 00 Plzeň

IČ: 085 23 932

Tel.: +420 736 609 894 

E-mail: info@ckhrdlicka.cz

 

3.            Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů CK Hrdlička s.r.o.?

CK Hrdlička s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, proto pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době nemá. 

4.            Z jakého důvodu zpracovává CK Hrdlička s.r.o. osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek?

CK Hrdlička s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků proto, aby mohla plnit svoje povinnosti z uzavřené smlouvy o zájezdu, příp. z toho důvodu, že mu to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Dále CK Hrdlička s.r.o. zasílá zákazníkům obchodní sdělení. Toto zpracování osobních údajů provádí na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Webové stránky CK Hrdlička s.r.o. využívají ke svému fungování soubory cookies. Uživatelé si mohou v nastavení svého prohlížeče nastavit ukládání cookies do svého zařízení. Toto nastavení je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu.

 

5.            Předává CK Hrdlička s.r.o. osobní údaje jiným subjektům?

Ano, CK Hrdlička s.r.o. předává osobní údaje zákazníků jiným subjektům.

Za účelem splnění smlouvy o zájezdu předává CK Hrdlička s.r.o. údaje zákazníků:

•             leteckým dopravcům;

•             hotelům.

Ze zákona předává CK Hrdlička s.r.o. údaje zákazníků:

•             pojišťovně, u které je CK Hrdlička s.r.o. pojištěna proti úpadku.

Na základě oprávněného zájmu předává CK Hrdlička s.r.o. údaje zákazníků:

•             společnostem, které CK Hrdlička s.r.o. poskytují služby v oblasti IT, např. poskytovateli emailových služeb.

 

6.            Předává CK Hrdlička s.r.o. osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU?

Ano, CK Hrdlička s.r.o. předává osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek do třetích zemí.

CK Hrdlička s.r.o. předává osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu do třetí země (hotely, letečtí dopravci, delegáti), pokud se v této zemi uskutečňuje alespoň část zájezdu. Předání je v tomto případě založeno na článku 49 odst. 1 písm. b) GDPR, tzn. předání je nezbytné pro splnění smlouvy o zájezdu.

 

7.            Jak se mohou zákazníci a uživatelé webových stránek bránit v případě, že se domnívají, že CK Hrdlička s.r.o. nezpracovává zákonně jejich osobní údaje?

V tom případě mohou podat námitku k CK Hrdlička s.r.o. nebo/a mají právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8.            Jaká práva mají zákazníci a uživatelé webových stránek vůči CK Hrdlička s.r.o. jako správci osobních údajů?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou od CK Hrdlička s.r.o. kdykoliv požadovat, aby 

•             jim umožnila přístup k jejich osobním údajům

•             opravila jejich osobní údaje, které nejsou přesné

•             vymazala jejich osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezila jejich zpracování.

Pokud se zákazníci domnívají, že CK Hrdlička s.r.o. zpracovává jejich osobní údaje nad povolený rámec, mohou u ní podat námitku proti zpracování osobních údajů.

 

9.            V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou CK Hrdlička s.r.o. požádat, aby jim sdělila, zda zpracovává jejich osobní údaje.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou CK Hrdlička s.r.o. požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou CK Hrdlička s.r.o. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

10.          Mohou zákazníci a uživatelé webových stránek požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nikoliv. Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chtějí požádat o realizaci práva někoho jiného, musí mít od něj plnou moc.

 

11.          Jak mohou zákazníci a uživatelé webových stránek tuto žádost podat?

Tuto žádost mohou podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit jejich totožnost, proto je může vyzvat k doložení totožnosti.

 

12.          Do kdy CK Hrdlička s.r.o. poskytne odpověď?

CK Hrdlička s.r.o. bude zákazníky/uživatele webových stránek informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.

 

13.          Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost, jakož i její vyřízení je bezplatné. Nicméně v odůvodněných případech může CK Hrdlička s.r.o. požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam všech osobních údajů, které CK Hrdlička s.r.o. zpracovává).

 

14.          Jak může zákazník odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pak jej může kdykoli odvolat. Pokud si uživatelé webových stránek nepřejí povolit ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit v prohlížeči. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.