Obchodní podmínky internetového obchodu

Obchodní podmínky internetového obchodu

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalších účinných právních předpisů.

Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.ckhrdlicka.cz/eshop Prodávajícím je Andrea Hrdličková, IČ: 05407885, DIČ: CZ8159171977, se sídlem Partyzánská 16, 312 00 Plzeň, (dále jen „prodávající“). Kupujícím je fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen "kupující").

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. Kupní smlouva

1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: prostřednictvím nákupního košíku na adrese www.ckhrdlicka.cz/eshop, telefonicky na čísle 736 609 894, emailem na adrese zajezdy@ckhrdlicka.cz. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

2. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

III. Platební podmínky

1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 276629731/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s..

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, které jsou uvedené v nákupním košíku. Při objednání více kusů zboží bude poštovné navýšeno. Přesnou částku sdělíme kupujícímu na vyžádání. Při nákupu zboží nad 1500 Kč kupující poštovné neplatí. Zaslání zboží do zahraničí je možné po předchozí dohodě s prodejcem. Zboží bude odesláno až po připsání celé částky.

3. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.

IV. Dodací podmínky

1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce, a to prostřednictvím přepravce uvedeného v nákupním košíku.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.

2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu zajezdy@ckhrdlicka.cz nebo na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Spotřebitel v emailu uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud je vrácené zboží částečně poškozené nebo opotřebené, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3. Výše uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Kdo spravuje osobní údaje zákazníků a uživatelů webu www.ckhrdlicka.cz/eshop?

Správcem osobních údajů je CK Hrdlička s.r.o.

2. Jak lze správce osobních údajů kontaktovat?

CK Hrdlička s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese:

CK Hrdlička s.r.o.

Partzyzánská 822/16, Lobzy

312 00 Plzeň

IČ: 085 23 932

Tel.: +420 736 609 894 

E-mail: info@ckhrdlicka.cz

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů CK Hrdlička s.r.o.?

CK Hrdlička s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, proto pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době nemá. 

4. Z jakého důvodu zpracovává CK Hrdlička s.r.o. osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek?

CK Hrdlička s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků proto, aby mohla plnit svoje povinnosti z uzavřené kupní smlouvy, příp. z toho důvodu, že mu to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Dále CK Hrdlička s.r.o. zasílá zákazníkům obchodní sdělení. Toto zpracování osobních údajů provádí na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Webové stránky CK Hrdlička s.r.o. využívají ke svému fungování soubory cookies. Uživatelé si mohou v nastavení svého prohlížeče nastavit ukládání cookies do svého zařízení. Toto nastavení je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu.

5. Předává CK Hrdlička s.r.o. osobní údaje jiným subjektům?

Ano, CK Hrdlička s.r.o. předává osobní údaje zákazníků jiným subjektům.

Za účelem splnění kupní smlouvy předává CK Hrdlička s.r.o. údaje zákazníků:

•          přepravním společnostem

Na základě oprávněného zájmu předává CK Hrdlička s.r.o. údaje zákazníků:

•          společnostem, které CK Hrdlička s.r.o. poskytují služby v oblasti IT, např. poskytovateli emailových služeb nebo služby v oblasti účetnictví.

6. Jak se mohou zákazníci a uživatelé webových stránek bránit v případě, že se domnívají, že CK Hrdlička s.r.o. nezpracovává zákonně jejich osobní údaje?

V tom případě mohou podat námitku k CK Hrdlička s.r.o. nebo/a mají právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Jaká práva mají zákazníci a uživatelé webových stránek vůči CK Hrdlička s.r.o. jako správci osobních údajů?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou od CK Hrdlička s.r.o. kdykoliv požadovat, aby 

•          jim umožnila přístup k jejich osobním údajům

•          opravila jejich osobní údaje, které nejsou přesné

•          vymazala jejich osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezila jejich zpracování.

Pokud se zákazníci domnívají, že CK Hrdlička s.r.o. zpracovává jejich osobní údaje nad povolený rámec, mohou u ní podat námitku proti zpracování osobních údajů.

8. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou CK Hrdlička s.r.o. požádat, aby jim sdělila, zda zpracovává jejich osobní údaje.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou CK Hrdlička s.r.o. požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou CK Hrdlička s.r.o. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

9. Mohou zákazníci a uživatelé webových stránek požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nikoliv. Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chtějí požádat o realizaci práva někoho jiného, musí mít od něj plnou moc.

10. Jak mohou zákazníci a uživatelé webových stránek tuto žádost podat?

Tuto žádost mohou podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit jejich totožnost, proto je může vyzvat k doložení totožnosti.

11. Do kdy CK Hrdlička s.r.o. poskytne odpověď?

CK Hrdlička s.r.o. bude zákazníky/uživatele webových stránek informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.

12. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost, jakož i její vyřízení je bezplatné. Nicméně v odůvodněných případech může CK Hrdlička s.r.o. požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam všech osobních údajů, které CK Hrdlička s.r.o. zpracovává).

13. Jak může zákazník odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pak jej může kdykoli odvolat. Pokud si uživatelé webových stránek nepřejí povolit ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit v prohlížeči. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Andrea Hrdličková, v Plzni dne 20.9.2020.

Andrea Hrdličková

IČ: 05407885, DIČ: CZ8159171977,

Partyzánská 16, 312 00 Plzeň,

zajezdy@ckhrdlicka.cz

+420 736 609 894